Klub malucha
w Białymstoku
Rekrutacja

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się 19 marca 2018. Zakończenie I edycji rekrutacji planowane jest do 13 kwietnia 2018  r.

Rodzice dzieci, zainteresowani oddaniem dziecka do placówki, proszeni są o zapoznanie się z warunkami udziału w projekcie określonymi w Regulaminie projektu.

Uczestnikiem projektu może zostać jedynie osoba spełniająca warunki:

– rodzic dziecka do lat 3, będący osobą bezrobotną, bierną zawodowo bądź przebywającą na urlopie rodzicielskim/macierzyńskim, deklarujący chęć powrotu do pracy (rodzic będący osobą bezrobotną ma obowiązek podjąć zatrudnienie, rodzic przebywający na urlopie rodzicielskim/macierzyńskim ma obowiązek powrócić do pracy, rodzic będący osobą bierną zawodowo ma obowiązek rozpocząć aktywne poszukiwanie pracy),

– rodzic zamieszkujący woj. podlaskie

 

Na etapie rekrutacji, rodzice składają:
1) Wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny (Zał. nr 1 do Regulaminu, wzór poniżej)
2) W zależności od statusu na rynku pracy:
– Zaświadczenie o pobycie na urlopie macierzyńskim/wychowawczym (Zał. nr 2 do Regulaminu)
– Zaświadczenie z Urzędu Pracy (Zał. nr 3 do Regulaminu, dot. osób bezrobotnych)
– Oświadczenie o statusie osoby nieaktywnej zawodowo (Zał. nr 4 do Regulaminu, dot. osób biernych zawodowo, niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy)

Uzupełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny wraz z odpowiednim załącznikiem należy wysłać pocztą bądź złożyć osobiście na adres:
– Przedszkole Kraina Montessori, ul. Wiadukt 5, lok. H7,H8, 15-001 Białystok, pn.-pt. w godzinach 8.00-16.00.

Rodzice dzieci, które zostaną przyjęte do klubu malucha, zobligowani zostaną do podpisania:
– Deklaracji uczestnictwa w projekcie, Regulaminu projektu, Oświadczenia uczestnika projektu, Oświadczenia o zamiarze powrotu na rynek pracy oraz
– Umowy (wzory tych dokumentów do zapoznania poniżej).

Szczegółowe informacje uzyskać można:
Przedszkole Kraina Montessori, ul. Wiadukt 5, lok. H7,H8, 15-001 Białystok
Katarzyna Grzybek – tel. 500-432-191

Aldona Dunaj – tel. 723-508- 747

Do pobrania:

Regulamin Projektu – klub

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie – nieaktywni zawodowo

OŚWIADCZENIE O POBYCIE NA URLOPIE MACIERZYŃSKIM

Zaświadczenie – osoby bezrobotne

Zaświadczenie – przebywające na urlopach wychowawczych i macierzyńskich

Deklaracja

Oświadczenie ucz. projektu

Regulamin organizacyjny Żłobka Kraina Montessori w Białymstoku

Statut Żłobka Kraina Montessori w Białymstoku