Żłobek
Kleosin
O Projekcie

Kraina Montessori Aldona Dunaj od 1 września 2018 r. rozpoczyna realizację projektu:
„Żłobek Kraina Montessori – wsparcie dla rodziców powracających na rynek pracy”

Projekt realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. Jego głównym celem jest umożliwienie powrotu na rynek pracy 20 bezrobotnym i biernym zawodowo oraz przebywającym na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich mieszkańcom gminy Juchnowiec Kościelny, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poprzez stworzenie 20 nowych miejsc opieki w nowoutworzonym żłobku w Kleosinie.

Uczestnikami projektu będzie 20 mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny, pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3, powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem i urodzeniem dziecka (na urlopach macierzyńskich/wychowawczych) oraz pozostających bez zatrudnienia (osoby bezrobotne/bierne zawodowo). Status uczestnika będzie badany zarówno na etapie składania dokumentów rekrutacyjnych, jak również na etapie rozpoczęcia udziału w projekcie.

Żłobek oferował będzie:
– indywidualne i grupowe zajęcia logopedyczne
– zajęcia umuzykalniające
– zajęcia wspierające rozwój psychomotoryczny

Dodatkowo dzieci zostaną objęte opieką psychologiczną.

Planuje się, że żłobek rozpocznie działalność od 02.11.2018 r.